عظیم صلاحی

عظیم صلاحی

دکترا مدیریت ورزشی

۲ارتباط ۱مهارت
مازندران | نوشهر
مدیر عامل
---
دکترا دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
دکترا مدیریت ورزشی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر عامل
---
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات