امیر رضا حدادی

امیر رضا حدادی

کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری

۸۰ارتباط ۱۶مهارت
مازندران | آمل
مدیریت آموزش و تحقیقات
گروه فنی مهندسی سره
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ساختمان
موضوع پایان نامه : بررسی استفاده از خرده لاستیک و پودر آهن در آسفالت متخلخل سرباره ای
دانشگاه شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
فعال دانشجویی دانشگاه شمال عضو اصلی انجمن علمی عمران سرپرست دانشجویان عمران سراسر استان مازندران
دانشگاه فنی حرفه ای ساری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی عمران
دبیر مرکز تحقیقات فنی مهندسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیریت آموزش و تحقیقات
گروه فنی مهندسی سره
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناس شرکت های دانش بنیان دفاعی
پردیس فناوری دفاعی استان مازندران
مهارت ها
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۴۱نفر
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۲۹نفر
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۲۹نفر
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۲۶نفر
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۲۶نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمیحمید بهلول
| ۲۳نفر
مجید ناصریمحسن شاه منصوریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمی
| ۲۳نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۲۱نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۲۰نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیاکبر افتخاریعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۷نفر
اکبر افتخاری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات