امیر رضا حدادی

امیر رضا حدادی

کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری

۸۱ارتباط ۱۶مهارت
مازندران | آمل
مدیریت آموزش و تحقیقات
گروه فنی مهندسی سره
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ساختمان
موضوع پایان نامه : بررسی استفاده از خرده لاستیک و پودر آهن در آسفالت متخلخل سرباره ای
دانشگاه شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
فعال دانشجویی دانشگاه شمال عضو اصلی انجمن علمی عمران سرپرست دانشجویان عمران سراسر استان مازندران
دانشگاه فنی حرفه ای ساری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی عمران
دبیر مرکز تحقیقات فنی مهندسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیریت آموزش و تحقیقات
گروه فنی مهندسی سره
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناس شرکت های دانش بنیان دفاعی
پردیس فناوری دفاعی استان مازندران
مهارت ها
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۳۸نفر
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۲۵نفر
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۲۵نفر
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۲۳نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمیحمید بهلول
| ۲۲نفر
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۲۰نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۱۹نفر
محسن شاه منصوریناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمی
| ۱۹نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۱۸نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۱۷نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۱۶نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریرویا اریکعلیرضا کاظمینصیر رضایی نژاد
| ۶نفر
اکبر افتخاریرویا اریک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات