سید علیرضا رسولی

سید علیرضا رسولی

کارشناسی فیزیک مهندسی لیزرو اپتیک

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
کارشناسی دانشگاه بناب
تحصیلات
دانشگاه بناب
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی فیزیک مهندسی لیزرو اپتیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات