سید علیرضا رسولی

سید علیرضا رسولی

دانشجوی ارشد فوتونیک دانشگاه خوارزمی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰ اکنون
کارشناسی ارشد فوتونیک
مرکز آموزش علمی کاربردی بناب
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی فیزیک هسته ای
دانشگاه بناب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
کارشناسی فیزیک مهندسی لیزرو اپتیک
پروژه‌ها
۱۴۰۰-۰۴
آموزشی تالیفی ارشدان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات