دریا ساحل

دریا ساحل

....

۱ارتباط ۱مهارت
مازندران | جویبار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات