در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا رایانه کار 2 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که رایانه کار 2 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند رایانه کار 2 را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند رایانه کار 2 را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند رایانه کار 2 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۴%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۶%
کاربران منتخب