ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی

دیپلم مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | ورامین
تکنسین داروخانه
داروخانه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تکنسین داروخانه
داروخانه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات