در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تکنسین داروخانه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تکنسین داروخانه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تکنسین داروخانه را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تکنسین داروخانه را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تکنسین داروخانه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب