قادر عنگودی

قادر عنگودی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

۱۶ارتباط ۰مهارت
خوزستان | ملاثانی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات