در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا زبان عربی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان عربی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند عربی را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند عربی را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند عربی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰۰ عضو ۷%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب