عباس بلقان

عباس بلقان

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | میانه
کارشناسی دانشگاه پیام نور سبزوار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور سبزوار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات