در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا آفیس مایکروسافت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آفیس مایکروسافت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند آفیس مایکروسافت را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند آفیس مایکروسافت را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند آفیس مایکروسافت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰۰ عضو ۵۶%
زن بیش از ۱۰۰۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب