سحرسادات معصوم زاده

سحرسادات معصوم زاده

کارشناسی شیمی محض

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
اپراتور تولید
کروز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
اپراتور تولید
کروز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات