دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

Islamic Azad University of Eslamshhr

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
اسلام شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، ، و ۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۱%
۹۱%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۶%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۱۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۲%
۷۲ %