دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

Islamic Azad University of Eslamshhr

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
اسلام شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از البرز، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۰%
۹۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۶%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۱۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۹%
۶۹ %