حسین بازیار

حسین بازیار

کارشناسی زمین شناسی

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
کارشناس
آب منطقه ای
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی زمین شناسی
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۵
کارشناس
آب منطقه ای
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات