محمدرضا مرادی

محمدرضا مرادی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
لرستان | بروجرد
رییس
داروسازی اکسیر
کارشناسی دانشگاه صنعتی شیراز
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۷۲ - ۱۳۷۸
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رییس
داروسازی اکسیر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر
کاشی جم
۱۳۸۲ - ۱۳۹۴
رییس
سامان کاشی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
کارشناس
کربن اهواز
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات