دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

Shiraz University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 13 درصد از اصفهان، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از مازندران، 7 درصد از بوشهر، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی فنی و حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %