دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

Shiraz University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 13 درصد از اصفهان، 10 درصد از مازندران، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از بوشهر، 6 درصد از لرستان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد اپتیک اپتوالکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد فوتونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸ %