امیر بهشتی

امیر بهشتی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش و ارزیابی رضایت مشتری
سایپالجستیک
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مهندسی فروش- رفتارشناسی- بازاریابی و فروش و ....
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش و ارزیابی رضایت مشتری
سایپالجستیک
پروژه‌ها
۱۳۹۲
مزایده فروش ضایعات شرکت سایپالجستیک
پروژه‌ها
تقسیم سود در شرکت های بورس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
بازاریابی- فروش- مذاکره و ...
توضیحات