در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کارشناس فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کارشناس فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب