فرزانه صفری

فرزانه صفری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۲۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
تحصیلات
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات