فرزانه صفری

فرزانه صفری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۲۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهندس
طب تصویر
کارشناسی دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
تحصیلات
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس
طب تصویر
خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی
مهارت ها
| ۱۶نفر
کامبیز درشتهامیر حسین محمدیآرش بیاضیان سرکندیاحمدعلی حبیبی شکردشتمحمدرضا فتحی
| ۱۵نفر
کامبیز درشتهامیر حسین محمدیآرش بیاضیان سرکندیاحمدعلی حبیبی شکردشتمحمدرضا فتحی
| ۱۵نفر
کامبیز درشتهامیر حسین محمدیآرش بیاضیان سرکندیاحمدعلی حبیبی شکردشتمحمدرضا فتحی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات