املاک جمهوری

املاک جمهوری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | قائم شهر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ساری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات