دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشگاه پیام نور مرکز ساری

Payame Noor University of Sari

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 18 درصد از تهران، 7 درصد از البرز، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از گلستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %