امیر محمدی

امیر محمدی

۰ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمین
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات