در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا اتوکد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اتوکد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اتوکد را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند اتوکد را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند اتوکد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰۰ عضو ۶۶%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب