فرهمند فرهیدنیا

فرهمند فرهیدنیا

کارشناسی تربیت بدنی

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | قائم شهر
کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تحصیلات
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۴
کارشناسی تربیت بدنی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات