دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Shahid Rajaee University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از البرز، 8 درصد از قزوین، 5 درصد از زنجان، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۴۹%
۴۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی چوب و کاغذ
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶ %