وهاب اسلامی

وهاب اسلامی

بهداشت آبزیان

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات