در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کشاورزی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کشاورزی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب