فاطمه عسکری زاده

فاطمه عسکری زاده

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات