دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mashhad University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از سمنان، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از فارس، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از خراسان شمالی، و ۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد آزمایشگاه انگل شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی اتاق عمل علوم پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی بینایی سنجی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی اپتومتریست
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا تغذیه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %