زهره محمدی

زهره محمدی

کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی

۲ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
عضو اجرایی هیئت مدیره
آبیاران
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
عضو اجرایی هیئت مدیره
آبیاران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات