فاطمه عابدی

فاطمه عابدی

کارشناس حقوقی در تعویض پلاک

۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | درچه
کارشناس حقوقی
تعویض پلاک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حقوق قضایی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس حقوقی
تعویض پلاک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات