مهدی صدق زاده

مهدی صدق زاده

کارشناسی هنر ارتباط تصویری

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
طراح ارشد گرافیک
سگال
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
طراح ارشد گرافیک
سگال
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات