در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا زبان آذری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان آذری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند آذری را بصورت مبتدی و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند آذری را بصورت متوسط و حدود ۶۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند آذری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۵۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۲۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰۰ عضو ۶۸%
کاربران منتخب