محمد محمدی

محمد محمدی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | رامسر
کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات