دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان

Lorestan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۴%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از لرستان، 18 درصد از تهران، 11 درصد از خوزستان، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از البرز، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۵۰ نفر
۴۲%
۴۲%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۸%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۲%
۹۲ %