دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان

Lorestan University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از لرستان، 16 درصد از تهران، 11 درصد از خوزستان، 7 درصد از البرز، 5 درصد از اصفهان، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
کمتر از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه لرستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۰%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی معدن
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۸۱%
۸۱ %