حلما شوری

حلما شوری

کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
پروژه‌ها
۱۳۹۶
ایمنی در بیمارستان ۱۵ خرداد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات