دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Shahidbeheshti University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از مرکزی، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۶۳%
۶۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۴%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی صنایع غذایی کنترل کیفیت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کتابداری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %