نرگس سلطانیه

نرگس سلطانیه

کارشناسی صنایع دستی

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کارشناسی صنایع دستی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات