محمد رحیمی

محمد رحیمی

کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
توضیحات