احسان مرادی

احسان مرادی

خدمات دریایی ،کشتیرانی وغواصی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | خرمشهر
رئیس هیئت مدیره اجرایی
کشتیرانی امیدان ساحل پارسیان
کاردانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
رئیس هیئت مدیره اجرایی
کشتیرانی امیدان ساحل پارسیان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات