دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

Khoramshahr Marine Science and Technology University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 17 درصد از فارس، 9 درصد از تهران، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از بوشهر، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %