دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

Khoramshahr Marine Science and Technology University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 18 درصد از فارس، 9 درصد از تهران، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از بوشهر، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
دکترا زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا جانوران دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %