دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

Khoramshahr Marine Science and Technology University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 20 درصد از فارس، 10 درصد از تهران، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %