دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

Khoramshahr Marine Science and Technology University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 16 درصد از فارس، 8 درصد از تهران، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از لرستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا جانوران دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %