حمید پری زاده

حمید پری زاده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۳ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارآموز قضایی
دادگستری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارآموز قضایی
دادگستری
آموزش قضایی علمی و عملی در دادسراها و دادگاه های مشهد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات