نادیا کریمی

نادیا کریمی

کارشناسی گرافیک

۴ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
طراح
صنایع چاپ و بسته بندی دایکات
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح
صنایع چاپ و بسته بندی دایکات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات