یاسر حسینی

یاسر حسینی

کارشناسی شیلات

۶۲ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
IT مدیر بخش
تعاونی پرورش ماهیان گرمسیری
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
IT مدیر بخش
تعاونی پرورش ماهیان گرمسیری
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
کارشناس شیلات