فرشته فیکوی مبین

فرشته فیکوی مبین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۱مهارت
گیلان | فومن
اپراتور
فومن شیمی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
اپراتور
فومن شیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات