نسرین عباسی

نسرین عباسی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
مهارت ها
توضیحات