محمد شکری

محمد شکری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اسلام شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تحصیلات
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
توضیحات