دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Imam Hossein University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از خراسان رضوی، 10 درصد از البرز، 7 درصد از خوزستان، 7 درصد از یزد، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی علوم کامپیوتر مهندسی دانش
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵ %