دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Imam Hossein University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از خراسان رضوی، 10 درصد از خوزستان، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از هرمزگان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از همدان، 5 درصد از کرمانشاه، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر مهندسی دانش
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۱%
۴۱ %