زری یوسفیان

زری یوسفیان

کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تحصیلات
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
توضیحات