مهدی درودیان

مهدی درودیان

کاردانی مدیریت بازرگانی

۱۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
تحصیلدار
جهان تیوا آرا
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه پک طراحی سایت
گواهینامه پک طراحی سایت
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تحصیلدار
جهان تیوا آرا
مهارت ها
امیر حسین محمدیمحمد حسن پورآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات